151

نو بهار آمد و شد زنده جهان بار دگر        نظر یادتان نرود ….